អភិបាលកិច្ច

អភិបាលកិច្ច

EFI ជាសាលាឯកជនដែលបានចុះបញ្ញីនៅកម្ពុជានិងដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន៤នាក់ និង៣នាក់ជាសមាជិកកិត្តិយស ។  

EFIស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Amaury de Saint Blanquat  រួមនិងទស្សនវិស័យផ្នែកអប់រំដោយលោក Fabrice Filachet

Conseil d’administration

Amaury de Saint Blanquat

នាយកគ្រប់គ្រង

Antoine Fontaine‎

នាយកគ្រប់គ្រងឯករាជ្យ

Kek Pung

នាយកគ្រប់គ្រង​ឯករាជ្យ

Boun Tan

នាយកគ្រប់គ្រង​ឯករាជ្យ

Fabrice FILACHET - EFI Principal

Fabrice Filachet

សមាជិកកិត្តិយស

នាយកសាលា EFI

Géraldine Barta

សមាជិកកិត្តិយស

តំណាងគណ:កម្មាធិការមាតាបិតាសិស្ស

គណ:កម្មាធិការមាតាបិតាសិស្ស

តួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់គណ:កម្មាធិការមាតាបិតាសិស្ស :

 បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់សាលាទាំងមូល ។

. បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់សាលាទាំងមូល ។

លើកកំពស់អត្ថប្រយោជន៍រួមរបស់សិស្សនិងផ្ដល់មតិយោបល់ជារឿយៗដល់សាលា ។

ផ្សព្វផ្សាយពត៌មានដល់មាតាបិតាសិស្ស។

ចូលរួមអភិបាលកិច្ចល្អនិងនៅជាប់ជាប្រចាំជាមួយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសាលា ។

រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន ជំនួបរវាងគ្នា រឺស្វាគមន៍គ្រួសារមកដល់ថ្មី ។

ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងស្នើជាសំណូមពរថ្មីៗដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍សាលាទាំងមូល ។