កម្មវិធីអន្តរជាតិ

កម្មវិធីអន្តរជាតិ

ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាសាលាពីរភាសា សិស្សាអនុសិស្សរៀន៦០% ជាភាសាបារាំង និង៤០%ជាភាសាអង់គ្លេស ។

ទស្សនវិស័យ

គ្រប់ថ្នាក់រៀនជាន់ថ្នាក់របស់យើងគោរពតាមគោលការណ៍ចំបងធំបី ការសិក្សាររៀនសូត្រពីគំរោងនានា ភាពសប្បុសធម៌ និងពហុវិន័យ ។

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើង

សាលាEFIអនុវត្តន៍ការបង្រៀនជាពីរភាសាតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំជាតិបារាំងនិងការអប់រំតាមបែប Cambridge Assessment International Education 

ឯកទ្ទេសពីរភាសា

ការអប់រំបែបពីរភាសាផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនដូចជាបង្កើនមុខងារនៃការយល់ដឹង និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងពិភពសកលភាវរូបនីយកម្មសម័យបច្ចុប្បន្ន ។

ការប្រឡងនានា

Le diplôme national du brevet

សិស្សថ្នាក់ទី9ទាំងអស់តំរូវអោយប្រលងសញ្ញាប័ត្រនេះ ។

IGCSE

IGCSEជាការប្រលងតាមកម្មវិធីអង់គ្លេសរបស់សិស្សថ្នាក់ទី9 និង 10 ពួកគេមានអាយុចន្លោះ 14-16 ឆ្នាំ

A-LEVELS

នៅពេលចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនឹងមានការប្រលងយកវិញ្ញាបនប័ត្រ A-LEVELSផងដែរ ។

Baccalauréat

ការប្រលងសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិធ្វើឡើងនៅពេលចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ ហើយចែកចេញជាបីនិទ្ទេស ល្អ ល្អបង្គួរ និងល្អណាស់ ។

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ

គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សមានទំនុកចិត្ត និងបំពេញដំណើរសិក្សារបស់ពួកគេ ដើម្បីឱ្យពួកគេទទួលបានជំនាញល្អបំផុត ហើយគាំទ្រពួកគេក្នុងការសំរេចចិត្តនាពេលអនាគត។

⭐︎ ស្វែងយល់បន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌចូលរៀន

⭐︎ យើងខ្ញុំរងចាំឆ្លើយគ្រប់សំណួររបស់លោកអ្នក