របៀបចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលា EFI

របៀបចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលា EFI

ដើម្បីចុះឈ្មោះបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក សូមបំពេញបែបបទតាម អនឡាញដោយគ្រាន់តែចុចលើតំណខាងក្រោមនេះ បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងទទួលបានសារអេឡិចត្រូនិចមួយ ។

លោកនាយកសាលានឹងអញ្ជើញលោកអ្នកអោយមកកាន់សាលាផ្ទាល់ប្រសិនបើលោកអ្នកមានវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់។ 

បន្ទាប់មកសាលានឹងផ្ដល់ពត៌មានពីកាលរិច្ឆេទចូលរៀន  ។

សំណើរសុំចុះឈ្មោះនៅសាលាEFI ធ្វើឡើងផ្ទាល់ដោយចូលទៅកាន់ កម្មវិធី EDUKA ។

ដើម្បីបំពេញបែបបទសូមចូលទៅកាន់តំណខាងក្រោមនេះ ។

ចូលទៅកាន់បែបបទចុះឈ្មោះ

ណាត់ជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង