ក្រុមការងាររបស់យើង

ក្រុមការងាររបស់យើង

គណ:នាយក

Amaury DE SAINT BLANQUAT
Amaury DE SAINT BLANQUATគណ:គ្រប់គ្រង
Fabrice FILACHET
Fabrice FILACHETនាយកសាលា

ក្រុមគ្រូមត្តេយ្យ

Hannah BROWN
Hannah BROWNគ្រូមត្តេយ្យ
ថ្នាក់កណ្ដាល(MS)
Gladys LEDAN
Gladys LEDANគ្រូមត្តេយ្យ
ថ្នាក់ធំ(GS) និង ផ្នែកភាសាបារាំង (FLE)
Fanny LEJEUNE
Fanny LEJEUNEគ្រូមត្តេយ្យ
ថ្នាក់កណ្ដាល(MS)
Maëva PEREZ
Maëva PEREZគ្រូមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មតេ្តយ្យដំបូងបង្អស់ និង​ថ្នាក់តូច (TPS & PS)
Dhaniella TORREALBA
Dhaniella TORREALBAគ្រូមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មតេ្តយ្យដំបូងបង្អស់ និង​ថ្នាក់តូច (TPS & PS)
Suzaan VAN DER MERWE
Suzaan VAN DER MERWEគ្រូមត្តេយ្យ
ថ្នាក់ធំ(GS)

ក្រុមគ្រូបឋម

Aude BOUTRY
Aude BOUTRYគ្រូបឋម និង ជាអ្នកសម្របសម្រួល
ថ្នាក់ទី3 (CE2)
Jeanne-Marie BROODRYK
Jeanne-Marie BROODRYKគ្រូបឋម
ថ្នាក់ទី1(CP)
Axelle FAUROT
Axelle FAUROTគ្រូបឋម
ថ្នាក់ទី4&5 (CM1 & CM2)
Aurélie HALAMA
Aurélie HALAMAគ្រូបឋម
ថ្នាក់ទី1 (CP)
Pierre MOUTONNET
Pierre MOUTONNETគ្រូបឋម
ថ្នាក់ទី2 (CE1), អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ
Marilyn TIM
Marilyn TIMគ្រូបឋម
ថ្នាក់ទី4 & 5 (CM1 & CM2)
Valerie VALLESTEROS
Valerie VALLESTEROSគ្រូមុខវិជ្ជា
គ្រូមុខវិជ្ជាផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

ក្រុមគ្រូអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ

Luanne BELLAFIORE
Luanne BELLAFIOREគ្រូមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ
Sébastien BONNEMASION-RICHARD
Sébastien BONNEMASION-RICHARDគ្រូមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្របារាំង
Karine FILACHET
Karine FILACHETគ្រូមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្របារាំង, ប្រវត្តិវិទ្យានិងភូមិវិទ្យា និងជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យ
Vianney GROS
Vianney GROSគ្រូមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា
Christopher HATT
Christopher HATTគ្រូមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស និងចក្ខុវិស័យទូទៅ
Loann KERHARO
Loann KERHAROគ្រូមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យា ភូមិវិទ្យា និងសេដ្ឋកិច្ច
Kathryn OGDEN
Kathryn OGDENគ្រូមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេស និងអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំCambridge International

គ្រូមុខវិជ្ជាជំនាញ

Gabriel COURROUX
Gabriel COURROUXគ្រូមុខវិជ្ជាសិល្ប:តន្ត្រី
Virginie FAIVRE D'ARCIER
Virginie FAIVRE D'ARCIERគ្រូមុខវិជ្ជាសិល្ប:
Erick GONZALEZ
Erick GONZALEZគ្រូមុខវិជ្ជាសិល្ប:និងភាសាអេស្ពាញ
Srey Nich MEAS
Srey Nich MEASគ្រូមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ
Hugo PELLETIER
Hugo PELLETIERគ្រូមុខវិជ្ជាកីឡា
Wang QIONG
Wang QIONGគ្រូមុខវិជ្ជាភាសាចិនកុកងឺ
Jérémy SERREAU
Jérémy SERREAUគ្រូមុខវិជ្ជាកីឡា
Aude Mounier
Aude Mounierគ្រូសិល្ប: និង ផ្នែកភាសាបារាំង (FLE)

ក្រុមជំនួយការគ្រូ

Sopheak CHAN
Sopheak CHANជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូថ្នាក់ទី1(CP)
Sovandy CHAN
Sovandy CHANជំនួយការគ្រូ
Sreylack CHAN
Sreylack CHANជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូថ្នាក់មតេ្តយ្យដំបូង(TPS)
Sony CHEAV
Sony CHEAVជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់តូច(PS)
Sophany DY
Sophany DYជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់កណ្ដាល(MS)
Lay HACH
Lay HACHជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់ធំ(GS)
Chanlina NEANG
Chanlina NEANGជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូថ្នាក់ធំ(GS)
Lyta OL
Lyta OLជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់ធំ(GS)
Sorya PHUM
Sorya PHUMជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូថ្នាក់ទី១(CP)
Chanthron REN
Chanthron RENជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់តូច(PS)
Sreyka RETH
Sreyka RETHជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់តូច(PS)
Rumpha ROS
Rumpha ROSជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់ធំ(GS)
Sokin SOK
Sokin SOKជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់កណ្ដាល(MS)
Sreyleak SOR
Sreyleak SORជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូមត្តេយ្យថ្នាក់កណ្ដាល(MS)
Chanraksmey TRY
Chanraksmey TRYជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូថ្នាក់ទី2 & 3 (CE1 & CE2)
Sengkhim YOURK
Sengkhim YOURKជំនួយការគ្រូ
ជំនួយការគ្រូថ្នាក់ទី2 & 3 (CM1 & CM2)

ផ្នែករដ្ឋបាល

Pierre-Yves DEVROUTE
Pierre-Yves DEVROUTEអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតាសិស្ស
Kimhuoy KHIM
Kimhuoy KHIMគណនេយ្យករ
Thêvy LENAIN
Thêvy LENAINអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកទីផ្សារ និងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍
Sophea PICH
Sophea PICHជំនួយការផ្នែកធនធានមនុស្ស និង រដ្ឋបាល
Davy ROS
Davy ROSជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាល